Chris Altruda

ltd bd wc hom nay Chris Altruda

Chris Altruda là một nhà thể thao với ESPN, Associated Press và các số liệu thống kê trong hơn hai thập kỷ.Gần đây anh ấy đã mở rộng thành bao gồm cá cược thể thao và đánh bạc quanh miền Trung Tây.Tay cầm Twitter của anh ấy là @altruda73.

Trang 31/3 31 1 30 31

Sách thể thao hàng đầu trong tiểu bang của bạn

Hướng dẫn cá cược thể thao nhà nước

Những câu chuyện hàng đầu

Hướng dẫn cá cược thể thao Canada